Top»Regulamin

Filtry

Cena
od do
Producent
Pierre Rene (459)
BINGOSPA (321)
więcejZwiń

Koszyk

Koszyk jest pusty

Kontakt

Telefon: 517 465 139
e-mail: sklep@iuroda.eu

Producenci

Newsletter

Zapisz się na newsletter

Regulamin

 

Informacja od Sprzedającego:
Firma AIDEM   Patrycja   Nalepa, mieszcząca się pod adresem:  Zygodowice, ul. Osiczyna 3, 34 - 103 Witanowice. Zarejestrowana przez Burmistrza Zatora pod nr 1344 
Niniejszy adres służy również do składanai reklamacji. 

Opis procedury reklamacyjnej: 
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem zwrotyireklamacje@aidem.eu lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: zwrotyireklamacje@aidem.eu Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Sprzedającego 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): 

[adres sprzedającego] 
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], 
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . 
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] 
Adres: [adres kupującego] 
Data: [data odstąpienia od umowy] 
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 

Brak odstąpienia od umowy: 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
zawartej w drodze aukcji publicznej; 
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

 

Regulamin obowiązujący od 25 12 2014r

 

1.1    Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów.

1.2    Sprzedawcą jest firma  AIDEM Patrycja Nalepa z siedzibą  w Osiczyna 3, 34-103 Witanowice NIP 549-231-04-52. REGON 120489726.

Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

 

2. Zakupy, płatności i dostawa.

 

2.1    Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

2.2    Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Osiczyna 3 -34-103 Witanowice w godzinach …10:00-14:00………….

2.3    Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem Kuriera lub operatora pocztowego po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:

-          dane do wysyłki,

-          wybór płatności (pobranie lub przelew),

-       

koszt dostawy który wyliczany jest na podstawie masy oraz kraju do którego towar ma wyjechać

-          ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny).

 

2.4    Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane 87 1950 0001 2006 0211 2675 0002 AIDEM PATRYCJA NALEPA

tytuł płatności podać nr zamówienia

2.5    Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki,

2.6    Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad.

 

3. Odstąpienie od umowy.

 

3.1  Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą  

       lub zawodową przysługują prawa i obowiązki o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie 

       niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

       niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i 

       zmianach w kodeksie cywilnym,

3.2  Każdy konsument ma prawo odstąpienia zakupu dokonanego na odległość w terminie 14 dni od dnia

       otrzymania towaru.

       Przypominamy, że zgodnie z ww. Ustawą strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń.

3.3. Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego, oraz innych Ustaw.

 

4. Reklamacja

 

4.1 Reklamacja powinna być zgłoszona na adres AIDEM PATRYCJA NALEPA Osiczyna 3, 34-103 Witanowice

4.2 Każdy klient w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien określić, czy reklamuje towar na podstawie ustaw

      konsumenckich, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto w zgłoszeniu powinien 

     określić:

-          zgłoszenie wady (usterki),

-          roszczenie,

-          dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową).

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni.

 

5. Poufność i ochrona prywatności.

 

5.1 Firma AIDEM.. jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego

      zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a

      każdy klient ma prawo do ich wglądu.

 

6. Postanowienia końcowe.

 

6.1    Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty.

6.2    Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym.

6.3  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem

       m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego.

6.4    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.

Regulamin obowiązujący do 25 12 2014r

1. Postanowienia ogólne.

 

1.1    Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów.

1.2    Sprzedawcą jest firma  AIDEM Patrycja Nalepa z siedzibą  w Osiczyna 3, 34-103 Witanowice NIP 549-231-04-52. REGON 120489726.

Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

 

2. Zakupy, płatności i dostawa.

 

2.1    Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

2.2    Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Osiczyna 3 -34-103 Witanowice w godzinach …10:00-14:00………….

2.3    Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem Kuriera lub operatora pocztowego po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:

-          dane do wysyłki,

-          wybór płatności (pobranie lub przelew),

-       

koszt dostawy który wyliczany jest na podstawie masy oraz kraju do którego towar ma wyjechać

-          ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny).

 

2.4    Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane 87 1950 0001 2006 0211 2675 0002 AIDEM PATRYCJA NALEPA

tytuł płatności podać nr zamówienia

2.5    Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki,

2.6    Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad.

 

3. Odstąpienie od umowy.

 

3.1  Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą  

       lub zawodową przysługują prawa i obowiązki o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie 

       niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

       niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i 

       zmianach w kodeksie cywilnym,

3.2  Każdy konsument ma prawo odstąpienia zakupu dokonanego na odległość w terminie 10 dni od dnia

       otrzymania towaru. W celu odstąpienia należy odesłać towar w stanie w jakim został dostarczony wraz z

       oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, a także należy podać pełne dane do zwrotu gotówki.

       Przypominamy, że zgodnie z ww. Ustawą strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń.

3.3. Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego, oraz innych Ustaw.

 

4. Reklamacja

 

4.1 Reklamacja powinna być zgłoszona na adres AIDEM PATRYCJA NALEPA Osiczyna 3, 34-103 Witanowice

4.2 Każdy klient w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien określić, czy reklamuje towar na podstawie ustaw

      konsumenckich, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto w zgłoszeniu powinien 

     określić:

-          zgłoszenie wady (usterki),

-          roszczenie,

-          dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową).

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni.

 

5. Poufność i ochrona prywatności.

 

5.1 Firma AIDEM.. jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego

      zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a

      każdy klient ma prawo do ich wglądu.

 

6. Postanowienia końcowe.

 

6.1    Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty.

6.2    Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym.

6.3  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem

       m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego.

6.4    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.

 

 

Kontynuuj